https://d26ua9paks4zq.cloudfront.net/6f/41/acc84b784b579bf0c85c889f91e3/video-file-lori-boyajian-oneill-2v4gg-about-me-video.mp4 https://d26ua9paks4zq.cloudfront.net/d7/9a/e180e0c84505946d7c68da4dfc1a/image-lori-boyajian-oneill-2v4gg-about-me-image.png Loading the player...